Инсталација на GSM Базни станици за ВИП
Инсталација на 3G базни станици за ZTE
Инсталација на базни UMTS & LTE станици за ВИП оператор
Испорака и инсталација на Видео надзор за Ултра Компјутери и Динамик Системи
Испорака и инсталација на Лан Мрежа и активна и пасивна опрема за Прокредит Банка АД
Испорака и инсталација на Лан Мрежа за Универзитет св.”Кирил и Методиј”
Испорака и инсталација на Лан Мрежа за Дигитал Арт
Испорака и инсталација на Лан Мрежа за адвокатска канцеларија Славков
Испорака и инсталација на Лан Мрежа за Бургер Кинг - Аеродром Александар Велики Македонија и Сити Мал Скопје
Испорака и инсталација на Wireless Мрежа за Општина Каменица
Испорака на Активна и пасивна мрежна опрема за Кабловска телевизија Телекабел – Роби Штип
Испорака и инсталација на Активна и пасивна мрежна опрема за Македонки Телеком АД Скопје
Испорака на Активна мрежна опрема за ЈЗУ Здравствен дом Скопје
Испорака на Активна мрежна опрема за ИТС Искрател
Инсталација и фузионо спојување на оптичка мрежа за FTТH за мрежата на Македонски Телеком АД
Одржување и инсталација на системи за надзор и контрола за Центар за Управување со Кризи на Р.М.
Набавка и испорака на Видео надзор за Универзитет на Југоисточна Европа – Штул
Набавка и испорака на Пасивна мрежна опрема Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Испорака и инсталација на Пасивна Мрежна Опрема ИНБОКС Дата Центар
Испорака и инсталација на оптичка мрежа за ВИП Оператор Македонија
Испорака на активна опрема – Министерство за Финансии на РМ
Одржување на опрема за евиденција на работно време - ЈЗУ Здравствен дом Скопје
Испорака и монтажа на опрема за сервер сала – Совет за Радиодифузија РМ
Испорака на активна опрема Општа болница Кочани
Испорака на опрема и структурно каблирање во просториите на ЈП Градски Паркинзи Скопје
Испорака на активна End User опрема за ONE Operator(Словенија Телеком Груп)
Набавка и инсталација на Видео надзор за Музеј на град Скопје
Набавка и инсталација на Wireless Опрема Општина Струмица
Изработка и инсталација на Телекомуникациски столбови за УХМР
Набавка и инсталација на пасивна мрежна опрема за АД МЕПСО Скопје
Набавка и инсталација на пасивна мрежна опрема Сити Плаза Скопје
Проектирање, Инсталација и Одржување на основната микробранова радиорелејна мрежа на Неотел
Аквизиција, Инсталација и Оддржување на WiMAX базни станици на Неотел
Проектирање на поврзувањето помеѓу Мерен ормар на ЕВН и ГРТ во основните училишта на Р. Македонија
Изработка на разводни и контролни табли за напојувањето на локациите на BOOM телевизија со агрегатски бекап.
Инсталација на MW радио линк за АРМ
Структурно каблирање на касарните Петровец и Чојлија
Структурно каблирање на Дата центар на Оннет
Сплајсување и мерење на оптички линкови од Урошевац до Приштина
Испорака, Инсталација и Конфигурација на рутери за DVPN мрежа меѓу сите локални канцеларии во Р.М на МЗШВ
Испорака, Инсталација и оддржување на датацентар на Капитал
Инсталација на оптичка мрежа за Аеродром Александар Велики
Структурно каблирање на магацинот на ВИП
Одржување на Оптичка и Бакарна мрежа во Арцелор Митал
Структурно каблирање и активна опрема Феникс Инженеринг
Структурно каблирање и активна опрема Агенција за Храна и Ветеринарство – Подрачни единици
Испорака на непрекинати извори за напојување – Агенција за Поддршка и Развој на Туризмот
Испорака на активна опрема – АД МЕПСО
Испорака на активна и пасивна опрема – ЕЛЕМ
Испорака и конфигурација на Опрема за видео надзор - Универзитет на Југоиточна европа Штил
Испорака на активна опрема -Клиника за Кардиологија Скопје
Инсталацонен мрежен материјал и опрема – АД МЕПСО
Испорака инсталација и конфигурирање на мрежна опрема – УКИМ – Ректорат конгресен ценар Охрид
Одржување на мрежа и мрежна опрема – Клиника за Трауматологија Скопје
Испорака на батерии – Министерство за одбрана
Испорака индустриски конвертори – АД МЕПСО
Испорака на безжични рутери – АД ЕЛЕМ
Испорака и монтажа на систем за видео надзор – Агенција за Храна и Ветеринарство
Испорака и инсталација на пасивна оптичка опрема – ВИП Скопје
Терминирање на оптички кабел – ВИП Скопје
Испорака и конфигурација на Опрема за Видео надзор – Кафе Пабло
Испорака и конфигурација на безжична мрежна опрема – Етно Град Водно
Испорака на индустриски медиа конвертор и- Контрола на лет М-НАВ Скопје
Софтвер за болничко работење – Клиника за Трауматологија и Ортопедски болести Скопје
ГИС Geographic Information System – JICA, Центар за Управување со Кризи на РМ
Софвер за адвокатско работење – Адвокатска Комора Скопје
Годишно одржување на ИП телефонија – СОРОС
Набавка на опрема и кофигурација на ИП телефонска централа – туристичка агенција Савана Скопје
Набавка на опрема и кофигурација на ИП телефонска централа– Елинг Скопје
Испорака и подесување на безжична мрежна опрема – Театро Медија Скопје
Испорака и инсталација на пасивна мрежна опрема - Нетцетера Скопје
Испорака на ИП телефони и конфигурација на телефонска централа – Наше Такси Скопје
Испорака на активна опрема – Делта Бет Скопје
Испорака на активна опрема – Дрекслмајер Македонија
Годишно одржување на високонапонска мрежа – Арцелор Миттал Скопје
Годишно одржување на бакарна и оптичка мрежа 2016 – Аrcelor Mittal Скопје
Мрежно поврзување - Осигурување Македонија А.Д Скопје-Vienna Insurance Group
Набавка и испорака на компјутерска мрежна опрема - ИОМ-Интернационална организација за Миграција
Набавка,испорака и инсталација на Активна и пасивна мрежна опрема – ТВ Нова Скопје
Набавка и испорака на мрежна опрема – Тотал ТВ ДООЕЛ
Набавка и испорака на мрежна опрема – ЈП Водовод Куманово
Изведба-Рушење на антенски столбови – Македонска Радио Дифузија
Набавка и испорака на мрежна опрема – Министерство за Одбрана – Р. Македонија
Набавка,испорака, инсталација и конфигурација на IP телефонска централа – ЕЛИНГ Скопје
Набавка,испорака на активна и пасивна мрежна опрема – Општина Тетово
Набавка,испорака и инсталација на Активна и пасивна мрежна опрема – Министерство за здравство – Р. Македонија
Изработка и одржување на WEB страна на Агенција за Аудио и Аудиовизуални медиумски услуги на македонски, англиски и албански јазик со можност за користење на лица со целосно или делумно оштетен вид со Responsive WEB design
Рушење и изградба на челичен цевкаст телекомуникациски столб со челични затеги – БАБИНО и ВЕЛМЕЈ Македоснка Радио Дифузија - Демонтажа изработка изградба на комплетен телекомуникациски столб со челични затеги и мотнтажа на целата постоечка опрема.
Изработка и одржување на GIS – Геореференциран информатички софтвер за мапирање на оптичка телекомуникациска мрежа – ТЕЛЕКАБЕЛ РОБИ Инжнеринг
Бојадисување на антенски столбови на цела територија на Република Макеоднија – Македонска Радио Дифузија
Инсталација и комплетно подесување на безбедносни системи (Видео надзор и контрола на пристап) два објекти –Виталија
Инсталација и интеграција на 4G Huawai мобилна мрежна инфраструктура Стадион Филип II Егнатија
Испорака, инсталација и комплетно подесување на IP безбедносен систем за видео надзор на автобази Автокоманда и Ѓорче Петров – Јавно Сообракајно претпријатие – Скопје
Fiber Optics пасивна мрежа –ЈП Водовод – Лепенец
Годишно одржување на бакарна и оптичка мрежа 2017 – Аcelor Mittal Скопје
Тековно месечно одржување на постоечки систем за контрола на работно време модел "SPAZIO – 2017
Тековно месечно одржување на постоечки систем за видео надзор Vivotek – 2017
Набавка и инсталација на телекомуникациска активна и пасивна мреќна инфраструктура– СЕПТИМА - Скопје
Набавка и инсталација на телкомуникациска опрема и бакарна мрежа – American College - Скопје
Годишно одржување на бакарна и оптичка мрежа 2018 – Аcelor Mittal Скопје
Тековно месечно одржување на постоечки систем за контрола на работно време модел "SPAZIO – 2018
Тековно месечно одржување на постоечки систем за видео надзор Vivotek – 2018
Набавка и испорака на УПС Уреди, батерии - Ј.З.У. "Здравствен Дом на Скопје
Дизајн на безжична Microwave мрежа - Ериксон Телекомуникации Македонија
Набавка и испорака на IP Телефонија – Општина Кавадарци
Одржување и сервисирање на Оптички линкови за Vodafone – IP Control S.R.L.
Набавка, испорака и инсталација на Мрежна опрема, бакарна и оптичка мрежа,опрема за заштита од пожар, Видео надзор – Градска болница 8ми Септември – Скопје
Набавка, испорака и инсталација на УПС уреди, Ип телефонија, Мрежна индустриска опрема – АД ЕЛЕМ подружница Битола
Набавка и поврзување со оптички кабел - Министерство за Информатичко Опшество и Администрација
.......И МНОГУ ДРУГИ